NOTERATStödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena (Maj 2021)

Syftet med stödmaterialet är att ge verktyg till beredningen av den svenskspråkiga social- och hälsovården i de kommande tvåspråkiga välfärdsområdena. Syftet är också att ge verktyg till beredningen av de två specialuppdrag som handlar om den svenskspråkiga social- och hälsovården.

Stödmaterialet på svenska
Tukiaineisto suomeksi

Stödmaterialet är utgivet av Svenska Finlands folkting och Finlands Kommunförbunds svenska enhet och tagits fram av en arbetsgrupp VPS-gruppen (VPS=Vård på svenska). Arbetsgruppen har bestått av representanter från tvåspråkiga sjukvårdsdistrikt, kommuner, tredje sektor och utvecklingssektor.

 


SOSTE informerar (April 2021):
Vårdreformen revolutionerar finländarnas social- och hälsovård. Som en följd av reformen måste social- och hälsovårdsorganisationerna på ett nytt sätt säkra sin plats i en föränderlig omgivning.

SOSTEs och de regionala samarbetspartnernas projekt ”Järjestöjen sote-muutostuki” arbetar för att organisationerna säkrar sin plats som stöttepelare för människors delaktighet, hälsa och välfärd i Finland efter vårdreformen.

Mera information om projektet och kontaktuppgifter till projektets anställda finns på SOSTEs svenska webbsidor

 

 


 

SOSTE (7.1.2021):
Finland tar över ordförandeklubban för Nordiska rådet 2021

Finland är ordförande för Nordiska ministerrådet 2021 och detta år firar dessutom rådet 50 år. Slogan för Finlands ordförandeskapsprogram är ”Norden, tillsammans”. I ordförandeskapsprogrammet lyfter man fram följande teman: ett grönt Norden, ett socialt hållbart Norden och ett konkurrenskraftigt Norden.

Läs mera

Ett SOS i Kommunalvalet 2021

S

Samarbete främjar utvecklingen av sociala sektorn.

  • Kommuner, använd aktivt plattformar där beslutsfattare, tjänstemän och användare av sociala servicen träffas och diskuterar, samt utveckla användningen av andra demokratiska verktyg.
  • Kommuner, säkerställ att tjänsterna är tvärsektoriella och samverkande, skapa träffpunkter med låga trösklar för all service, inklusive tredje sektorn.

O

Oanade möjligheter när framtidens kommuner formas under nästa period.

  • Kommuner, anställ personal med sociala kunskaper för att skapa en jämlik och tillgänglig kommun som förebygger segregering.
  • Kommuner, anställ vuxna med kunskap i social interaktion och främjande av psykisk välmående att leda verksamhet under skolornas raster. Vuxnas närvaro på rasterna gynnar också den pedagogiska undervisningen. 

S

Sociala sektorn visar vägen.

  • Kommuner, bygg upp ett starkt och en fungerande samverkan med välfärdsområdet, utbildningen och forskningen. 
  • Kommuner, ni får ett resultat: En inkluderande och tillgänglig social sektorn på svenska i Finland.

 


SO och TE ska vara i balans!

Det gäller att i utvecklingsarbetet ta tillvara de goda erfarenheterna från både den offentliga och den privata servicen. Det här lyfter Social- och hälsovårdsdirektör i Borgå Ann-Sofie Silvennoinen fram på Socialförbundets webbinarium om morgondagens sociala sektor i Finland. I samarbets- och i personaldiskussionerna är det viktigt att man öppnar begrepp som till exempel "god vård" och bemötande. Vi fick ta del av goda exempel på hur Borgå stad satsat på utveckling av Social- och hälsovård. Samtidigt var webbiniariet en god start på vår -förbundets - egen utvecking, där vi bygger upp värdefulla nätverk på svenska med stark koppling också i det tvåspråkiga.

 

 

*******************************************************************************************************

 

Socialförbundet lotsas av Ulrika Krook                  Förbundsordförande

Årsmötet 2020 återvalde Ulrika Krook att lotsa förbundet mot nya utmaningar. Mötet arrangerades på distand den 13 oktober 2020. Krook är universitetslärare på Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

På föreningens årsmöte 2019 beslöts att medlemsavgifterna halveras för innevarande verksamhetsår 2020 och återgår till höjd medlemsavgift år 2021. På årsmötet 2021 kommer vi även att föra en allmän diskussion om medlemsavgiftens betydelse för förbundets verksamhet.

Allmänt konstaterades att stadgarna är i behov av förnyelse att det framgår tydligt och klart att förbundet är en ideell förening. Dessutom skulle det vara viktigt att i stadgarna nämna hybrid-möjligheter vad gäller verksamhets- och mötesform (e-postmöte och möjligt med deltagande på distans). Årsmötet beslöt att en beredning görs till årsmötet 2021 med förslag på förändringar i förbundets stadga. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

VÄLKOMMEN MED I GEMENSKAPEN !

 

Vårt arbete stöds av: 

Föreningen Konstsamfundet

Svenska kulturfonden

Stiftelsen Tre Smeder sr

 
FSSF finns även på Facebook och Twitter