Socialförbundets e-post adress har ändrats:

kansli(a)socialforbundet.fi


Socialförbundets utlåtanden

Social- och hälsovårdsministeriets begäran om utlåtande om reformen av lagstiftningen om funktionshinderservice.
11.4.2022

Utlåtandet

 


Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagstiftningen om social- och hälsovårdsreformen. 20.01.2022

Utlåtandet

 

 

Finlands svenska socialförbund rf har framfört riskerna att kompetenta personer inom socialsektorn inte beaktas vid utnämningen av ansvarspersoner inom kommande välfärdsområden.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillsynen över social- och hälsovårdstjänster har varit på remiss. Socialförbundet har kommenterat lagförslagets innehåll gällande ansvarspersonernas utnämning, uppgift och kompetens.  

 

25.3.2022
Socialförbundets kommentarer: 

Bra att ansvarspersoner skall utses med uppgift att leda, övervaka att de krav som ställs uppfylls.  Samt att det är klart beskrivet att ansvarspersonen tillsammans med tjänsteproducenten svarar för genomförandet av planen för egenkontroll.
Finlands svenska socialförbund kan konstatera att det ställs höga krav på ansvarspersonens kompetens.

Det är därför bra att det nämns att ansvarspersonens utbildning, erfarenhet och yrkesskicklighet ska vara lämplig för uppgiften. (2 Kap: Krav som gäller tjänsteproducenter och verksamheten).

Finlands svenska socialförbund anser dock att det med exemplet som nämns i förslaget blir en betoning på en ansvarsperson med en hälsoinriktad / medicinsk bakgrund.

Lagförslaget - Citat: “Till exempel för tjänster inom någon specialbransch ska ansvarspersonens utbildning, erfarenhet och yrkesskicklighet vara sådan att personen kan ansvara för tjänsteverksamheten. Det kan till exempel bli aktuellt att ta ställning till om en allmänläkare kan ansvara för en specialistverksamhet. Om till exempel läkemedelsbehandling utförs i enheten ska ansvarspersonen ansvara för att säkra läkemedelsrutiner etableras i enheten, bland annat enligt social- och hälsovårdsministeriets nationella handbok för säker läkemedelsbehandling. Samtidigt ska det dock beaktas att alla yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården alltid själva ansvarar för de tjänster de tillhandahåller. “ Citat slut

 

Utmärkt att det i förslaget beskrivs att det i enskilda fall ska bedömas ifall flera ansvarspersoner krävs på grund av verksamhetens omfattning eller komplexitet. Det här om tjänsteproducenten tillhandahåller både hälso och sjukvård och socialvård. 
Finlands svenska socialförbund anser att utbildningskraven alltid ska bedömas mot verksamhetens omfattning och komplexitet. Det här ska inte ske i enskilda fall.

Samtidigt konstateras också att det inte är säkert att olika ansvarspersoner behövs om ansvarspersonen har behörig utbildning och erfarenhet i fråga om hela verksamheten.
Förslagets formulering blir för vagt och öppet - en behörig utbildning och erfarenhet i fråga om hela verksamheten. Finlands svenska socialförbund poängterar att det behövs djup kompetens bland annat om sociala sektorns komplexa lagstiftning för att kunna övervaka socialsektorns verksamhet. Med andra ord det krävs på samma sätt som inom hälso- och sjukvården också inom den sociala sektorn både kunskap och erfarenhet på primärnivå men också på en specialiserad nivå. För att upprätthålla och utveckla den specialiserade socialservicen krävs det djup sakkunskap, utveckling och forskning. Socialservicen har professionell och välutbildad personal med forskarkompetens.

Att det är svårt att greppa vad socialvården handlar om och vad den betyder är fullt förståeligt. Emeritus professor Anneli Pohjola lyfte i november 2021 fram i en podcast att också för de som är experter inom den sociala sektorn är det svårt att på ett enkelt och kortfattat sätt förklara socialservice. Inom Finlands svenska socialförbund instämmer vi med det här och vi vill gärna se reformen som en möjlighet för den sociala servicen att utvecklas och få en förankring i en ny praxis. Det här poängterar också familje- och omsorgsminister Krista Kiuru. 

Den pågående reformen både kräver och ger goda möjligheter till utvecklandet av en specialiserad socialvård. Nytänkande och utveckling med gott ledarskap inom de kommande välfärdsområdena poängterades upprepade gånger under valkampanjen inför välfärdsområdesvalet. 

Finlands svenska socialförbund anser det viktigt att kunskapen och kompetensen inom sociala sektorn betonas och bättre kommer fram i bakgrundstexten. Det här för att hindra en utveckling där socialservicen fortsättningsvis förblir i skymundan av hälso- och vårdsektorn och att socialservicen “glöms bort”.

 

 


Välfärdsområdesval 2022

Den högsta beslutanderätten i välfärdsområdet ska utövas av välfärdsområdesfullmäktige, vars medlemmar och ersättare väljs genom välfärdsområdesval.

Mandatperioden för fullmäktige är fyra år.

Det första välfärdsområdesvalet var söndagen den 23 januari 2022.

 

S amarbete främjar utvecklingen av sociala sektorn.

O anade möjligheter när välfärdsområden formas och utvecklar sin form och sturktur. 

S ociala sektorn visar vägen.

 

 

 

********

*********

Hände i förbundet 2021


Kommunalvalet 2021

Kommunerna ansvarar också i fortsättningen för basservicen och förebyggande arbete inom den sociala sektorn,  oberoende av om social- och hälsovårdsreformen (SOTE) genomförs enligt regeringen planer eller inte. Exempel på viktiga uppgifter som kommunen ansvarar för är dagvård, förskola, skola och förebyggande socialt arbete, samt tillgängliga och anpassade miljöer och information för äldre och minoriteter, såsom invandrare och personer med olika funktionsnedsättning.

Finlands svenska socialförbund sänder här ett SOS inför kommunalvalet och till de nyvalda när de inleder sitt mandat! 

 

S amarbete främjar utvecklingen av sociala sektorn.

O anade möjligheter när framtidens kommuner formas under nästa period. 

S ociala sektorn visar vägen.

 

 

 


OBS!

Socialförbundets e-post fungerar inte och vi har på gång ändringar gällande e-posten.
Informerar mera när vi har igång vår e-post igen.
 

 

 

HFD tolkar lagen allt snävare och de minnessjuka drabbas

 
Förbundsordförande Ulrika Krook ifrågasätter (24.3.2021) Högsta förvaltningsdomstolens linjedragningar där minnessjuka också måste ha en fysisk funktionsnedsättning för att få färdtjänst.
 
 
 

Kommunerna räknar vid tidsbokning med att äldre har en närstående 

Digitala lösningar ooch en nära släkting är delar av systemet vid tidsbokning för vaccineringen. Förbundsordförande lyfter fram utmaningarna med att nå alla över 80 år.
(11.3.2021) 


Färdtjänst- hur är det med rättsäkerheten?

Enligt Ulrika Krook får olika kriterierna konsekvenser och det gör att det blir väldigt ojämlikt i vårt land.

Förbundsordförande Ulrika Krook har av svenska yle intervjuats 24.2.2021  i färdtjänst frågan. Det är helhetsbedömningen som ska avgöra om personer kan få färdtjänst eller inte. Men att dra gränsen mellan normalt åldrande och gravt funktionshinder är svårt. Det är svårt också för oss jurister som har lång erfarenhet av den här sektorn säger Ulrika Krook.

Krook poängterar också att någonstans brister rättssäkerheten då inte kunden Ethel och hennes närstående hörts gällande detta avgörande beslutsunderlag före beslutet tagits.

 

 

 

 

******

******

Hände i förbundet 2020

SO och TE ska vara i balans!

Det gäller att i utvecklingsarbetet ta tillvara Ett foto på en datorskäm med rubrik sociala sektorn i morgon
de goda erfarenheterna från både den offentliga och den privata servicen. Det här lyfter Social- och hälsovårdsdirektör i Borgå Ann-Sofie Silvennoinen fram på Socialförbundets webbinarium om morgondagens sociala sektor i Finland. I samarbets- och i personaldiskussionerna är det viktigt att man öppnar begrepp som till exempel "god vård" och bemötande. 

 

Sociala sektor i Svenskfinland / Finland igår och i morgon

Vi diskuterar förändringar som under de senaste åren skett inom den sociala sektorn och vilka trender förekommer som inverkar på framtidens sociala sektor. 

 

PROGRAM
Webbinar: den 15.12.2020 kl 13-15
Trender och tecken i utvecklingen av sociala sektorn

Sociala sektorns framtid

Ylva Krokfors
- sättet att tala om offentliga sektorn måste förändras
- trender och synliga tecken i forskningen gällande sociala sektorn 
Ann-Sofie Silvennoinen
- synliga tecken på utvecklingslinjer inom sociala sektorn (med exempel på åldringsvården och tjänster inom handikappservicen)
Sonja Londen
- medlemmarnas åsikter gällande förbundets framtid (medlemsenkät resultat)
Ulrika Krook
- sammanfattning och vad tar vi med oss i processen att utveckla förbundet

Inledarna: 

Ylva Krokfors: Doktorand i samhällsvetenskap vid Helsingfors universitet och Sakkunnig inom social- och hälsovårdspolitik på Invalidförbundet rf
Ann-Sofie Silvennoinen: Social- och hälsovårdsdirektör i Borgå
Ulrika Krook: Socialrättslärare, jur.mag., VH. Förbundsordförande för Finlands svenska socialförbund rf
Sonja Londen: Verksamhetsledare för Finlands svenska socialförbund rf

 

Tidpunkt:
Eftermiddagskaffe - tisdag 15.12.2020 klockan 13-15

Plats: online 

En anmälan krävs för att vi ska kunna skicka dig en länk för inloggning.

(Webbinariet arrangeras med bidrag av Svenska Kulturfonden)

 

inhiberades:

Webbinar; den 8.12.2020 kl 9-11
Förändringar som skett inom sociala sektorn


Märkbara förändringar under de senaste åren inom den sociala sektorn.

Ylva Krokfors:
- vi diskuterar förändringar som skett under de senaste åren inom den sociala sektorn
Deltagarna beskriver:
- följande förändringar har skett inom den social sektorn
Sonja Londen:
- vad säger våra medlemmar om förbundet idag (medlemsenkät resultat)
Ulrika Krook:
- Sammanfattning och förändringar inom Finlands svenska socialförbund

****************************

*****************************************

**************************************************

 

Medlemsbrev

Medlemsbrev 1 /2020
- flytt av årsmötet 2020

Medlemsbrev 2 /2020
- vi når inte alla medlemmar just nu
- förbundets årsmöte 2020
- medlemsavgift 2020
- plock i händelser på annat håll

Medlemsbrev 3/2020
- Webbinarium
- Medlemsenkät

 

Utlåtanden

25.9.2020: Förbundet har lämnat ett utlåtande gällande Sote-reformen.

 

 

Förbundets årsmöte.

MÖTESKALLELSE
Finlands Svenska Socialförbundets medlemmar kallas till årsmöte tisdagen den 13 oktober 2020 klockan 12:00-14:00. Mötet hålls på distans. Mötet skulle ursprungligen ha hållits i april, men sköts fram på grund av coronapandemin.

På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden och vi inleder en diskussion om ändring av stadgarna.

Anmäl dig senast måndagen den 12 oktober. En länk skickas per epost till anmälda.

Föreningar som är medlemmar representeras av en (1) person med fullmakt.
Fullmakter skickas in på förhand till kansli@fssf.fi

Välkomna med på möte!

Helsingfors den 30 september 2020
Ulrika Krook          Sonja Londen
Ordförande            Verksamhetsledare

 

 

SEMINARIUM: Vad behöver vi ta med i våra utlåtanden till  lagförslaget till vårdlandskap?

PROGRAM

Soc&Kom och Socialförbundet bjuder in till diskussion om och reflekteringar kring lagförslaget till vårdlandskap (SOTE-lagförslaget).

Kom och få stöd och nya infallsvinklar på vad som behöver eller kan tas med i ert utlåtande till SOTE-förlaget med tyngdpunkt på den sociala sektorn med en svensk- samt tvåspråkig infallsvinkel. Inledningsvis hör vi Sami Uotinen, ledande jurist, social- och hälsovårdsteamet, Finlands Kommunförbund rf därefter förberedda kommentarer av Soc&Kom:s rektor professor Johan Bärlund och Samfundet Folkhälsans VD Georg Henrik Wrede.

Datum: Måndag 7.9.2020 kl.10-12

Arrangör: Finlands Svenska Socialförbund och Soc&Kom/ Helsingfors universitet

Plats: Zoom

Diskussionen genomförs digitalt via Zoom. Länk kommer att skickas ut till deltagarna

Anmälan: Kontaktchef Robert Runeberg, robert.runeberg@helsinki.fi senast måndag 7.9 kl.8.30

Förfrågningar: Kontaktchef Robert Runeberg, robert.runeberg@helsinki.fi och Socialförbundet kansli@fssf.fi

 

Vi önskar aktivt deltagande från deltagarna. För att vi ska få en givande diskussion ombeds deltagarna att bekanta sig med lagförslaget före diskussionen, eftersom vi koncentrerar oss på konkreta förslag och noteringar framom allmän diskussion. Diskussionen är ett tillfälle där deltagare från olika aktörer och infallsvinklar på några timmar effektivt behandlar delar av lagförslaget och lyfter fram väsentliga och centrala förbättringsförslag samt kommentarer som behövs i den fortsatta processen. Diskussionen kommer också att användas som underlag när arrangörerna utarbetar sina respektive utlåtanden.

 

Frågor som vi närmare fördjupar oss i under diskussionen: Hur kan den sociala sektorns roll stärkas? Hur ser det ut för forsknings- och utvecklingsverksamheten inom det sociala området, inklusive den svenskspråkiga? Vilka förbättringar eller tillägg behövs för att den sociala sektorns expertis, utbildning och forskning samt erfarenhet kommer att utnyttjas och används på ett förnuftigt och effektivt sätt också efter reformen? Ser det ut som om rollen för de som arbetar på svenska och tvåspråkigt både på organisations- och produktionssidan  kan förändras, vilka följder kan det leda till och är det något som behöver beaktas i den fortsatta processen?

Informationen i pdf-format.

(Webbinariet arrangeras med bidrag av Svenska Kulturfonden)

 

 

ÖVRIGT AKTUELLA ÄRENDEN INOM FÖRBUNDET

Utveckling av organisationen:

Förbundets styrelse har påbörjat en process med att ta sig an vissa delar av förbundets verksamhet,bl.a. Administrationsprocesserna i förbundet, medlemsärdenden, förbundets roll och uppgifter (utbildning) samt kommunikationsplan. Med andra ord väldigt grundläggande kartläggning av förbundets verksamhet.  

______________________________________________________________________________________________________

Finlands svenska socialförbund rf